Brussels Stock Exchange New York
Af
Finans Danmark

Hvad betyder det, når handlen med investeringsfonde suspenderes?

De usædvanlige markedsforhold, vi har set i forbindelse med corona-krisen, kan i nogle tilfælde gøre det nødvendigt at suspendere handlen med investeringsfonde. Målet er at beskytte investorerne.

Aktier
Global

Når man som investor køber eller sælger beviser i en investeringsfond, er man i sagens natur interesseret i, at det sker til de bedst mulige priser. Det er derfor vigtigt, at priserne på de værdipapirer, som fonden investerer i, er aktuelle og retvisende. Det er på baggrund af disse priser, at fondens formue pr. bevis, den såkaldte indre værdi, beregnes. Den indre værdi danner grundlag for handelskursen, men også emissions- og indløsningskurs på fondens beviser.

Birgitte Søgaard Holm
Birgitte Søgaard Holm
Direktør, Investering & Opsparing i Finans Danmark

Hvorfor suspenderes handlen med investeringsfonde?

I perioder med usædvanlige markedsforhold, som fx i forbindelse med coronakrisen, kan det i perioder være vanskeligt at finde retvisende priser på fondens værdipapirer i markedet. Det gør det umuligt at beregne en indre værdi for fonden, og i den situation kan fonden vælge at suspendere handelen med fondens beviser. Ved at suspendere handlen sikres der ligestilling mellem sælgere og købere af fondens beviser. Det er altså hensynet til investorerne, der ligger bag beslutningen om at suspendere handlen med en fonds beviser.

- Vi har i Danmark et system, der i meget høj grad værner om at behandle nye og eksisterende investorer på en ensartet og fair måde. Under normale forhold har systemet stået sin prøve igennem årtier. Men når vi i øjeblikket ser markedsforhold, der for så vidt angår kursbevægelser og usikkerhed overgår alt, hvad vi tidligere har set, vil suspension ofte være den sidste og bedste udvej for at tilgodese investorernes samlede interesser, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter: 

- På trods af de meget urolige markedsforhold gør vi sammen med Nasdaq alt, hvad der er muligt for at holde handlen med investeringsbeviser åbent.

Hvad betyder suspension for dig som investor?

For investorer i børsnoterede fonde betyder suspensionen, at fondens beviser i en periode ikke kan handles på børsen, og at man derfor ikke kan indgive købs- eller salgsordrer. Det betyder også, at du ikke kan tegne nye beviser eller få indløst dine beviser hos fonden. Det bedste at gøre er at holde øje med Nasdaqs eller fondens hjemmeside for at finde ud af, hvornår suspensionen bliver ophævet, og handlen med beviserne kan genoptages. Suspension er normalt et kortvarigt tiltag, og fonden vil være interesseret i at få ophævet suspensionen så hurtigt, som markedsforholdene tillader det. Har man som investor haft limiterede ordrer indlagt i netbanken, anbefales det at kontakte sin bank med henblik på afklaring af, hvad der sker med ordrerne, hvis handel i beviserne suspenderes.

 

Denne artikel er leveret af Finans Danmark.

Det skal du vide

Danske børsnoterede fonde opdaterer deres indre værdi mindst tre gange i løbet af en handelsdag, og normalt er der stor sikkerhed for, at prisen er tæt på værdien af de underliggende værdipapirer. Den hyppige opdatering af indre værdi er også en af grundene til, at investorer i Danmark har væsentligt bedre muligheder for at handle deres beviser løbende, end det ses i de fleste andre markeder.

Beslutningen om at suspendere handlen med fondens beviser betyder også, at der ikke kan komme nye investorer i fonden (ingen emissioner) og at eksisterende investorer ikke kan komme ud (ingen indløsning). I praksis anmodes Nasdaq omgående om at suspendere, og dette vil blive offentliggjort på Nasdaqs hjemmeside. Meddelelse om suspension vil også typisk fremgå af fondens hjemmeside.

Den pågældende fond vil anmode Nasdaq om at ophæve suspensionen, så snart markedsforholdene gør det muligt at beregne en retvisende indre værdi igen. Den meddelelse vil også tilgå Nasdaq og blive offentliggjort på deres og typisk også fondens hjemmeside.

For unoterede fonde gælder ikke samme regler som for børsnoterede fonde. Langt de fleste unoterede fonde følger Investering Danmarks anbefaling om at beregne indre værdi mindst en gang dagligt, men som investor er man nødt til at orientere sig i fondens vedtægter for at få oplysning herom. Meddelelse om suspension og efterfølgende ophævelse af suspensionen vil typisk blive offentliggjort på fondens hjemmeside.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte din bank.

Denne artikel er leveret af Finans Danmark

Hvad betyder det, når Nordea Invest forhøjer emissionstillæg og indløsningsfradrag?

Af Linda Chappell, Nordea Invest

Når der er meget store udsving på finansmarkederne – som fx under Corona-krisen – kan det påvirke priserne i en sådan grad, at Nordea Invest kan være nødsaget til midlertidigt at forhøje indløsningsfradrag og emissionstillæg i fondene. Det skyldes, at forskellen mellem købs- og salgspriserne på de underliggende værdipapirer er meget store, når der er markedsuro, og det kan medføre forhøjede transaktionsomkostninger. Sigtet med forhøjelsen af emissionstillæg og indløsningsfradrag er, at kun de investorer, der køber og sælger andele i fondene, påvirkes af disse omkostninger.

De midlertidige ændringer i emissionstillæg og indløsningsfradrag bliver offentliggjort på Nasdaq Copenhagen for de børsnoterede fonde og på nordeainvest.dk for de unoterede fonde. Her gengives også offentliggørelserne på Nasdaq Copenhagen.

Hvad er emissionstillæg?
Emissionstillægget er den maksimale omkostning, som investor kan have ved at træde ind i foreningen. Investors egne handelsomkostninger - kurtage og lign. - indgår ikke i emissionstillægget. Emissionstillægget skal dække de omkostninger, som er forbundet med investeringsfondens køb af værdipapirer som følge af investor-indskud.

Hvad er indløsningsfradrag?
Indløsningsfradraget skal dække de handelsomkostninger m.v., der er forbundet med investeringsfondens salg af værdipapirer.

Emissionstillæggene og indløsningsfradragene skal sikre, at de medlemmer, der træder ind eller ud af en investeringsfond (køber eller sælger beviser), selv betaler fondens omkostninger i den forbindelse. Herved sikres, at de eksisterende investorer ikke belastes, når andre investorer køber og sælger.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt